หน้าแรก ส่งข่าวสารส่วนตัว ค้นหา
    ??????????
- ???????
- ?????????? ???.20
- ??????????
- ???????????????????????
- PBL&CBL
- ?????????????? ???.20
- ????????? ???1
- ????????? ???2
- ??????????? E-book
- ?????????
    ???????????
 คณะอาจารย์พี่เลี้ยง
 กลุ่ม PBL,CBL 1
 กลุ่ม PBL,CBL 2
 กลุ่ม PBL,CBL 3
 กลุ่ม PBL,CBL 4
 กลุ่ม PBL,CBL 5
    ?????????????????????
ขณะนี้มี 62 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
    ?????????
เลือกรูปแบบภาษา:

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

๑. ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย              ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
      ภาษาอังกฤษ         First-Line  Public   Health  Administrators  Training  Program

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
      วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยร่วมกับสมาคมนักบริหารสาธารณสุข

๓. ความเป็นมา
      ในการบริหารองค์การปัจจัยและทรัพยากรต่างๆทางการบริหาร ต่างก็มีความสำคัญและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยปัจจัยทางการบริหารที่มีความสำคัญ และจำเป็นมากที่สุดในปัจจุบันคือ ทรัพยากรบุคคล หรือผู้ทำงานในองค์การนั้นๆ เพราะเป็นผู้ใช้ปัจจัยทางการบริหารทั้งหมด ทั้งเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
      กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานกระจายครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร ซึ่งจะต้องหากลยุทธ์และ กลวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม หลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์และบริบท เพื่อให้การบริการสุขภาพของประชาชนเหมาะสมและ สอดคล้องกับสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด  จึงมอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการคือประชาชน และเป็นผู้รับนโยบายไปดำเนินงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานการณ์ บริบท และการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักความพอเพียง

.ปรัชญาของหลักสูตร

     ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี เก่ง แข็งแรง อดทน และมีความสุข

.วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มี

  • ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบความสามารถในการบริหารงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
  • ความสามารถในการวางแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ และการประเมินผลการดำเนินงาน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาท
  • พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมมีสุขภาพกายและจิตใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.โครงสร้างหลักสูตร
      โครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้  ทักษะ และศักยภาพผู้บริหารระดับต้น  ในประเด็นที่สำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง บริบท และสถานการณ์  ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประกอบด้วย ๔  หน่วยการเรียน คือ
      ๖.๑ หน่วยการเรียนที่ ๑ ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม  ความพร้อมทางร่างกาย และจิตใจ ในการปฏิบัติตนขณะอบรมด้านกฎระเบียบ และการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
      ๖.๒ หน่วยการเรียนที่ ๒ ระยะเวลาตลอดการอบรม เป็นการบูรณาการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติที่ผสมผสานกัน เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร ประกอบด้วย
            ๖.๒.๑ หมวดความรู้พื้นฐานทางการบริหาร ๑)ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร                ๒) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ ๓)การสนับสนุนทางการบริหาร
            ๖.๒.๒ หมวดความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหาร ๑) การบริหารแผนงานโครงการ  ๒) การมอบหมายและควบคุมกำกับงาน  ๓) การสร้างและพัฒนาทีมงาน และ  ๔) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
            ๖.๒.๓ หมวดความรู้สนับสนุนทางการบริหาร เป็นความรู้และทักษะที่สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารในด้านต่างๆ
            ๖.๒.๔ หมวดอื่นๆ ที่เป็นความรู้และทักษะสนับสนุนสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ซึ่ง  แต่ละวิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพความพร้อมของวิทยาลัย
      ๖.๓ หน่วยการเรียนที่ ๓ ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ เป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
       ๖.๔ หน่วยการเรียนที่ ๔ ระยะเวลา ๑ สัปดาห์ เป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการอบรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานของผู้อบรม พร้อมการรับประกาศนียบัตร

               
    ????????
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 60
คำแนะนำ: 8
    ????????
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
    ????????

Powered by PHP-Nuke

PHP-Nuke Thailand

    ?????????
Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
  • สมาชิกทั้งหมด:46,606 
  • สมาชิกล่าสุด:RStrempel 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
 
  • บุคคลทั่วไป:62 
PH2BLUE Theme Modified By: Lorkan Themes Thai Edition By: ThaiNuke