ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง นักเรียน ป.5 - ม.6
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  ภาคเรียนปัจจุบัน : ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
เข้าสู่ระบบ (Login)
*ชื่อผู้ใช้ (User Name)

*รหัสผ่าน (Password)


สำหรับนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชน

(เลข 13 หลัก)


ผู้พัฒนา : ไกรวุฒิ แก้วชาลุน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 

 

ประชาสัมพันธ์

ระบบบันทึกข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน ข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง พัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาแก และ ผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัย ในพื้นที่อำเภอนาแก เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน ข้อมูลสุขภาพนักเรียน จากผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียน ระดับชั้น ป.5 – ม.6
นักเรียน ป.5-ม.6 ที่จะเข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ควรมีการเตรียมแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง บันทึกข้อมูลสุขภาพ และผลการตรวจสุขภาพ ให้ครบถ้วนก่อนเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูล และควรตรวจสุขภาพและบันทึกข้อมูลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน และข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง หรือมีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กระดานข่าว หรือ แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก
ขอความร่วมมือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน ทำแบบประเมินระบบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น <<ทำแบบประเมิน คลิกที่นี่>>

 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาแก โทร. 0-4257-1218
This page is viewed by Internet Explorer 6 or higher at 1024*768 resolutions