ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง นักเรียน ป.5 - ม.6
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
  ภาคเรียนปัจจุบัน : ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่ระบบ (Login)
*ชื่อผู้ใช้ (User Name)

*รหัสผ่าน (Password)


สำหรับนักเรียน
*เลขประจำตัวประชาชน

(เลข 13 หลัก)

 

ดาวน์โหลด

แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ สำหรับนักเรียน ป.5 - ป.6
 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ป.5 - ป.6

 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ป.5 - ป.6 (แบบใหม่ 2 หน้า)

 
แบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6
 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6
 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ม.1 - ม.6 (แบบใหม่ 2 หน้า)
 
แบบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพ [Word Zipfile]
   
คู่มือบันทึกการตรวจสุขภาพ [Word Zipfile]

 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอนาแก โทร. 0-4257-1218
This page is viewed by Internet Explorer 6 or higher at 1024*768 resolutions